Právní podmínky

Condizioni & Podmínky prodeje

1 Obecnost

Vaším smluvním partnerem pro všechny objednávky v souvislosti s touto online nabídkou je Studio Venart SRL, sídlo přes Giotto 9 – 31021 Mogliano Veneto (TV), dále jen IdeaTshirt.Tyto Všeobecné podmínky prodeje a dodávek upravují všechny postupy dodání, včetně návrhů a dohod tra Ideatshirt a zákazníka a zůstane v platnosti po celou dobu trvání navázání obchodního vztahu. Různé nebo hanlivé podmínky stanovené kupujícím musí být písemně potvrzeny společností Ideatshirt.

2 Uzavření smlouvy

2.1 “Nabídky” obsažené na webových stránkách mají hodnotu nezávazného návrhu, aby zákazník zařaoval objednávku na Ideatshirt.it.2.2 Vyplněním a odesláním online objednávky zákazník závazným způsobem přijímá ustanovení kupní smlouvy nebo spíše smlouvy o dílo a dodání. Před odesláním konečný formulář bude mít zákazník možnost zobrazit souhrnnou obrazovku a zkontrolovat správnost zadaných údajů a v případě potřeby je opravit. Jazyky, které jsou k dispozici pro objednávkové řízení, jsou italština a angličtina.Ideatshirt zašle potvrzení objednávky e-mailem zákazníkovi a zkontroluje právní a reálnou procesnost objednávky, se zvláštním ohledem na riziko porušení ochranných práv třetích osob. Potvrzení objednávky neznamená, že objednávka byla přijata společností Ideatshirt, ale pouze informuje zákazníka o zadání jeho objednávky.Smlouva nabývá účinnosti pouze odesláním objednaného produktu a odesláním druhého e-mailu zákazníkům (potvrzení o odeslání) části IdeaTshirt. Podrobnosti objednávky si můžete také prohlédnout online na webu v uživatelském profilu kliknutím na “Objednávky”.2.3 Ideatshirt není schopen předem zkontrolovat všechny návrhy vytvořené zákazníkem, aby se ujistil, že neporušují žádná práva třetích stran. Ideatshirt si proto vyhrazuje právo odmítnout objednávky přijaté v rámci zákonných podmínek přijetí, pokud je během objednávkového procesu zjištěno nebo existuje podezření, že návrh tisku porušuje práva třetích stran nebo jiné právní předpisy.

3 3 Dodávka / doprava

3.1 Doručení obvykle probíhá do jednoho týdne od doručení potvrzení objednávky zákazníkovi. Další informace naleznete na stránce http://uptshirt.it/pages/spedizioni3.2 Dodávka v Itálii.3.3 Zásilky jsou rozváděné kurýry. Zákazníkovi bude účtována jednorázová částka di variabilní doprava na základě hodnoty objednávky a místa dodání.

4 Ceny

4.1 Uvedené ceny se považují za konečné ceny. Zahrnují právní a  zejména daň z přidané hodnoty.Náklady na dopravu budou fakturovány a uvedeny samostatně. Doručovací adresa je autentická.4.2 Náklady na dopravu jsou odpovědností kupujícího. Ceny se mohou lišit v závislosti na hodnotu objednávky a místo dodání.4.3 Kupní cena a náklady na dopravu jsou splatné okamžitě a bez odpočtů.

5 Platba

5.1 Dle uvážení zákazníka lze platbu provést kreditní kartou nebo jinými platebními metodami. IdeaTshirt si vyhrazuje právo v případě potřeby omezit nebo rozšířit možnosti platby zpřístupněné zákazníkům v závislosti na výši objednávky, místě určení zásilky a dalších objektivních kritériích.5.2 Není-li platební metoda zvolená zákazníkem i přes provedení v souladu se smlouvou o myšlence proveditelná, zejména z důvodu nemožnosti vybrat částku z důvodu přečerpání účtu zákazníka nebo z důvodu nepřesnosti předávaných bankovních údajů, je zákazník povinen vrátit společnosti IdeaTshirt nebo jakékoli třetí straně, která má na starosti následné dodatečné výdaje.5.3 IdeaTshirt má právo využívat službu správců třetích stran k provedení platby:a) v případě opožděné platby může IdeaTshirt jmenovat agenturu pro vymáhání pohledávek, které bude mít právo předávat osobní údaje nezbytné pro shromažďování úvěru.b) v případě zásahu třetí strany do platebního řízení bude platba považována za platnou až po zaplacení v souladu se smlouvou třetí straně a v případě, že s ní může bez výhrad nakládat.5.4 Zákazník souhlasí s přijímáním faktur e-mailem. Faktura v elektronické podobě bude zaslána prostřednictvím systému Exchange (SDI).

6 Výhrada názvu

6.1 Zboží zůstává majetkem IdeaTshirt až do zaplacení plné ceny sjednané smlouvou.6.2 Zákazník je povinen zboží pečlivě skladovat až do převodu vlastnictví.

7 Záruka

7.1 Informace, návrh, ilustrace, technické údaje, údaje o výkonnosti, měření a hmotnosti uvedené v prospektech, katalostrech, oběžnících, oznámeních nebo cenících IdeaTshirt jsou čistě informativní povahy. IdeaTshirt nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost těchto indikací. Pokud jde o způsob a rozsah dodání, je autentické pouze to, co je uvedeno v potvrzení objednávky.
7.2 Pokud zákazník zjistí záruční vadu, bude mít právo na následné plnění, ukončení smlouvy nebo snížení prodejní ceny.7.3 Náklady na dopravu vyplývající z vrácení zboží za vady shody jsou účtovány zákazníkovi.7.4 Při současném stavu techniky není možné zaručit, že přenos dat přes internet probíhá bez chyb a / nebo je vždy k dispozici. IdeaTshirt proto nenese odpovědnost za kontinuitu a dostupnost online nabídky.

8 Omezení odpovědnosti

8.1 Odpovědnost společnosti IdeaTshirt se řídí stávajícími právními předpisy, není-li v těchto Všeobecných prodejních a dodavatelských podmínkách stanoveno jinak. IdeaTshirt je odpovědný na neurčito, bez ohledu na právní základ, za všechny škody vyplývající z úmyslného pochybení a hrubé nedbalosti. Pro mírnou nedbalost IdeaTshirt také reaguje neomezeným způsobem na riziko smrti, fyzického zranění nebo jiného poškození zdraví. V případě mírné nedbalosti a porušení základního smluvního závazku (základní závazek) je odpovědnost omezena na předvídatelné a typicky opakované škody.8.2 Pokud je podle těchto Všeobecných podmínek prodeje a dodávek odpovědnost společnosti Ideatshirt vyloučena nebo omezena, bude se to vztahovat i na odpovědnost zaměstnanců, zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pomocných zaměstnanců IdeaTshirt.

9 Informace o právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy Máte právo odstoupit od smlouvy bez udílně do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí po 14 dnech ode dne, kdy vy nebo třetí strana, jiná než dopravce a určená vám, získá fyzické vlastnictví posledního majetku.Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (Studio Venart SRL, prostřednictvím Giotto 9 – 31021 Mogliano Veneto (TV), Itálie, Tel 041.9641524, info@uptshirt.it) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím výslovného prohlášení (například dopisu zaslané poštou, faxem nebo e-mailem). Pro splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, abyste před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslat sdělení týkající se výkonu práva na odstoupení od smlouvy.Účinky stažení Pokud odstoupíte od této smlouvy, budou vám vráceny všechny platby, které jste provedli v náš prospěch, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho možného výběru jiného typu dodávky, než je nejlevnější typ standardní dodávky, který nabízíme), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tyto náhrady budou provedeny stejným platebním prostředkem, který jste použili pro počáteční transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku této náhrady neuniknou žádné náklady.Vrácení peněz může být pozastaveno až do převzetí zboží nebo do doby, než spotřebitel neprokáže, že zboží vrátil, což je dříve. Vraťte nám prosím zboží nebo nám ho doručte bez zbytečného odkladu a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy jste nám ho dali.
oznámila odstoupení od této smlouvy. Lhůta je splněna, pokud zboží vrátíte před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy. Náklady se odhadují na maximálně 10 EUR. Jste odpovědní pouze za snížení hodnoty zboží vyplývající z manipulace se zbožím, které není nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování zboží.Standardní formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte a vraťte tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
  • Adresát [Studio Venart SRL, via Giotto 9 – 31021 Mogliano Veneto (TV), Tel 041.9641524, info@uptshirt.it]:
  • Tímto (*) vás tímto informujeme o odstoupení od mé/naší (*) smlouvy o prodeji následujícího zboží/služeb (*)
  • Objednáno dne (*)/obdržel(a) (*)
  • Název příjemce (spotřebitelů)
  • Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
  • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář oznámen v papírové verzi)
  • Datum(*) Podle potřeby zmakčte práva na odstoupení od smlouvy Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy týkající se dodání zboží, které nejsou tak, jak navrhujeme, ale jsou učiněny za výslovným označením nebo směrnicemi spotřebitele nebo které byly modelovány na základě jeho osobních potřeb.§ 10 Autorská práva k tiskovému designu, prohlášení o identitě financujícího(1) Zákazník musí zaručit myšlenku, že jím přenášené důvody nebo že jakékoli změny provedené v produktu (personalizované texty) neporušují práva třetích stran. Veškeré porušení autorských práv, osobnosti nebo jména spadá do plné odpovědnosti zákazníka. Zákazník také zajišťuje, že přizpůsobením produktu neporuší další práva třetích stran.(2) Pokud je zákazník odpovědný za porušení práv třetích stran, musí uvolnit IdeaTshirt ze všech nároků a nároků, které z něj vyplývá. Zákazník odškodní IdeaTshirt za všechny poplatky za obranu a jakékoli další vznikající škody.11 Nesrovnalosti ve výrobě a technikáchPři plnění smlouvy si IdeaTshirt výslovně vyhrazuje právo, aby výrobky měly minimální rozdíly ve vztahu k vlastnostem materiálu, barvy, hmotnosti, velikosti, výroby a dalších aspektů podobné popisům a údajům prospektů, katalogů nebo jiných písemných nebo elektronických dokumentů IdeaTshirt za předpokladu, že tyto dokumenty spadají do mezí přijatelnosti pro zákazníka. Rozumné důvody lze určit typickými výkyvy na trhu a výrobních procesech.12 Ochrana datIdeaTshirt zpracovává osobní údaje zákazníků finalizovaným způsobem a v souladu s předpisy. Osobní údaje předané při objednávce zboží (např. jméno a příjmení, e-mail, adresa, bankovní údaje) budou společností IdeaTshirt použity k plnění smlouvy. Údaje
s osobními údaji bude společnost IdeaTshirt naléhána důvěrně a nebudou předány třetím stranám, které nejsou přímo zapojeny do objednávkových, doručovacích nebo platebních postupů. Zákazník může na požádání obdržet bezplatné informace o svých osobních údajích uložených společností IdeaTshirt. Pokud neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání, musí být zákazník rovněž informován o nepřesnosti, blokování a výmazu svých osobních údajů.
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje!
Při první objednávce alespoň dvou položek získáte dopravu zdarma.